finansowanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współpracy "Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"


Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach e-learningowych projektu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej - Multicel
Zakres tematyczny szkolenia do wyboru:*
Kurs komputerowy – Podstawy obsługi komputera i ECDL
Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. ABC młodego przedsiębiorcy
Rejestracja osoby do 18 roku życia
Rejestracja osoby po 18 roku życia
Status UCZESTNIKA PROJEKTU*:
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Wiek
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Imię/Imiona rodzica/Opiekuna:*
Nazwisko rodzica/opiekuna:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Nazwa reprezentowanej szkoly:
Deklaruję udział w zadaniu publicznym. Szkolenia realizowane są w ramach zadania
pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” projektu współfinansowanego w ramach środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020"
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
z siedzibą przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania
e - mailem na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane
przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego
oraz administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej:
www.elearning-szkolenia.eu do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Administratorem danych jest „Razem dla Radomki”
z siedzibą w Janiszew. Powierzenie danych jest dobrowolne.
rodzic
opiekun uczestnika projektu
Status osoby ZGLASZAJACEJ*:
*Pola wymagane
Imię/Imiona:*
Nazwisko:*
Miejsce zamieszkania
Ulica, numer domu i lokalu:*
Kod, miejscowosc:*
Adres e-mail:*
Deklaruję udział w zadaniu publicznym. Szkolenia realizowane są w ramach zadania
pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” projektu współfinansowanego w ramach środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020"
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
z siedzibą przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania
e - mailem na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane
przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego
oraz administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej:
www.elearning-szkolenia.eu do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) Administratorem danych jest „Razem dla Radomki”
z siedzibą w Janiszew. Powierzenie danych jest dobrowolne.
*Pola wymagane