finansowanie

Szkolenia realizowane są w ramach zadania publicznego pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych" współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU E-LEARNINGOWYM DLA PROJEKTU Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych
Zakres tematyczny szkolenia do wyboru:*
PR i Promocja NGO. Reklama społeczna.
Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną.
Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).
Finanse w organizacji pozarządowej. Przewodnik w prowadzeniu księgowości w organizacji pozarządowe
Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu
Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych.
Rejestracja osoby do 18 roku życia
Rejestracja osoby po 18 roku życia
Status UCZESTNIKA PROJEKTU*:
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Wiek
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Imię/Imiona rodzica/Opiekuna:*
Nazwisko rodzica/opiekuna:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Nazwa reprezentowanej szkoly:
Deklaruję udział w zadaniu publicznym pn. Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych"
współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany
jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą przy
ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z wizerunkiem bez
konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie,
obróbkę i powielanie wykonach zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego
medium wyłącznie w ramach realizowanego projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania e-mailem
na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez
Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego oraz
administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej:
www.elearning-szkolenia.eu do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.)
rodzic
opiekun uczestnika projektu
Status osoby ZGLASZAJACEJ*:
*Pola wymagane
Imię/Imiona:*
Nazwisko:*
Wiek*:
od 19 do 35
od 36 do 50
powyżej 50 lat
Miejsce zamieszkania
Ulica, numer domu i lokalu:*
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Organ dokonujący rejestracji/Reprezentant org. pozarządowej:
Nazwa i adres organizacji
Deklaruję udział w zadaniu publicznym pn. Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych"
współfinansowanego z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt realizowany jest
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą przy
ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z wizerunkiem bez konieczności ich
każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonach
zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w ramach realizowanego projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji szkolenia zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania e - mailem na
wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Stowarzyszenie
"Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego oraz administratora panelu
e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu do
celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
*Pola wymagane