finansowanie

Szkolenia realizowane są w ramach zadania publicznego „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowane jest z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU E-LEARNINGOWYM DLA PROJEKTU AKTYWNE NGOSY I SKUTECZNI LIDERZY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Zakres tematyczny szkolenia do wyboru:*
Organizacje pozarządowe i podstawy ich funkcjonowania z elementami kursu z ochrony danych osobowych. Rady Działalności Pożytku Publicznego
Innowacje społeczne
Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych.
Konkursy i dotacje dla organizacji pozarządowych. Zasady przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji. Współpraca z gminami i fundusze sołeckie.
Wolontariat a e-wolontariat. Wolontariat szkolny.
Projekty Grantowe w LGD. Co to takiego?
Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych. Szkolenia z zakresu budowania stron internetowych Word Press i profili na kanałach społecznościowych
Rejestracja osoby do 18 roku życia
Rejestracja osoby po 18 roku życia
Status UCZESTNIKA PROJEKTU*:
Nazwisko:*
Imię/Imiona:*
Wiek
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Miejsce zamieszkania
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Imię/Imiona rodzica/Opiekuna:*
Nazwisko rodzica/opiekuna:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Ulica, numer domu i lokalu:*
Nazwa reprezentowanej szkoly:
Deklaruję udział w zadaniu publicznym. Szkolenia realizowane są w ramach zadania publicznego
„Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowane jest
z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja
działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania
postaw aktywności obywatelskiej
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
z siedzibą przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z wizerunkiem bez konieczności
ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonach zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w ramach
realizowanego projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania
e - mailem na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane
przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego
oraz administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej:
www.elearning-szkolenia.eu do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
rodzic
opiekun uczestnika projektu
Status osoby ZGLASZAJACEJ*:
*Pola wymagane
Imię/Imiona:*
Nazwisko:*
Wiek*:
od 19 do 35
od 36 do 50
powyżej 50 lat
Miejsce zamieszkania
Ulica, numer domu i lokalu:*
Kod, miejscowosc:*
Telefon kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Organ dokonujący rejestracji/Reprezentant org. pozarządowej:
Nazwa i adres organizacji
Deklaruję udział w zadaniu publicznym. Szkolenia realizowane są w ramach zadania publicznego
„Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych” współfinansowane jest
z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Realizacja
działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania
postaw aktywności obywatelskiej
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
z siedzibą przy ul. Zielonej 127 w Janiszewie, 26-652 Zakrzew.
Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z wizerunkiem bez konieczności
ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie
wykonach zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w ramach
realizowanego projekt
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty biorące udział w realizacji
szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2004r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania
e - mailem na wskazany kontakt w zgłoszeniu. Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane
przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego
oraz administratora panelu e - learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej:
www.elearning-szkolenia.eu do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
*Pola wymagane