FORMULARZ REJESTRACYJNY dla projektu Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych
1. Moduły szkoleniowe *
Prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji
PR i promocja NGO i reklama społeczna
Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych w zadaniu publicznym
Finanse w organizacji pozarządowej
Tworzenie partnerstwa i współpraca z partnerami komercyjnymi i administracją publiczną w zadaniu publicznym
Pozyskiwanie środków na działanie i rozwój organizacji pozarządowych
Zasady i przepisy dotyczące organizacji i przeprowadzenia wolontariatu oraz e-wolontariat
2. Status osoby zgłaszanej:
Imiona: *
Nazwisko: *
Wiek:
Województwo:
Powiat: *
Gmina: *
Ulica:
Nr domu / lokalu: *
Kod: *
Miasto: *
Telefon: *
E-mail: *
3. Organ dokonujący rejestracji:
Reprezentant organizacji pozarządowej: *
Tak Nie
Nazwa reprezentowanej organizacji (wypełnić jeśli dotyczy):
Organ dokonujący rejestracji:
Województwo:
Powiat: *
Gmina: *
Ulica:
Nr domu / lokalu: *
Kod: *
Miasto: *
Telefon:
E-mail:
Adres Strony www:
 
Pracownik organizacji:
Tak Nie
Członek organizacji:
Tak Nie
Wolontariusz organizacji:
Tak Nie
Inne funkcje/inny rodzaj współpracy z organizacją:
Reprezentant grupy nieformalnej: *
Tak Nie
Inna forma zaangażowania społecznego – osoba indywidualna/lider środowiska wiejskiego: *
Tak Nie
Krótki opis swojej działalności społecznej (max 4 zdania):
Krótki opis wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas udziału w zadaniu (max 4 zdania):
Zgłaszam zainteresowanie udziałem w szkoleniu stacjonarnym dot. budowy stron internetowych w oparciu o Wordpress i zamieszczeniem e – profilu mojej organizacji/grupy nieformalnej na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl:*
Tak Nie
Zgłaszam zainteresowanie udziałem mojej organizacji/grupy nieformalnej w Konkursie na Lokalną Inicjatywę: *
Tak Nie
4. Oświadczenia i deklaracje:
Deklaruję udział w zadaniu publicznym pn. „Skuteczne NGOsy – rozwój wiejskich organizacji pozarządowych” dofinansowanego z środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)”. *
Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania art. 233 §1 kodeksu karnego (Dz.U. z 1977, nr 88, poz. 533 ze zm.) oświadcza, że wyżej podane informacje są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. *
Udzielam zgody na wykorzystywanie zdjęć, materiałów medialnych z wizerunkiem bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonach zdjęć, materiałów medialnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w ramach realizowanego projektu. *
Wysyłając formularz zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu/ach stacjonarnych i e - learnigowych oraz innych zadeklarowanych formach wsparcia oferowanych w ramach zadania publicznego w terminie wskazanym przez realizatora. Zostałem poinformowany, iż w przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału w zadaniu, Realizator zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami udziału w zadaniu publicznym. Przyjęcie na szkolenie będzie potwierdzone przez pracownika Biura Realizatora zadania e – mailem lub telefonicznie na adres lub numer wskazany w zgłoszeniu. *
Zostałam/em poinformowana/y o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
Regulamin Akceptuję warunki uczestnictwa w zadaniu publicznym. *
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez stowarzyszenie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania realizatora zadania publicznego oraz administratora panelu e – learningowego udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej: www.elearning-szkolenia.eu oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego do celów rekrutacji, monitoringu, ewaluacji oraz kontroli.
* - UWAGA! pola z gwiazdką należy wypełnić!