19:07 / 08.07.2016

Mobilne Doradztwo - stacjonarne i on - line.

Z bezpłatnego doradztwa korzystać mogą te osoby/grupy/organizacje, które korzystają z pozostałych narzędzi wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Doradztwo indywidulane prowadzone będzie metodą on - line (mail, wewnętrzna poczta i forum na platformie e - learningowej, Skype itp.) ale także stacjonarnie w siedzibach organizacji lub grupy, Biurze LGD "Razem dla Radomki". Miejsce, forma i zakres tematyczny usługi ustalany jest indywidualnie z osobą/grupą/organizacją.

Usługi doradcze obejmują następujące aspekty: 
  • prawno - organizacyjne funkcjonowania organizacji społecznych,
  • finansowo - księgowe funkcjonowania organizacji społecznych,
  • doradztwo w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych przez sektor społeczny.

Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi doradczej nastąpi poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza

Zapotrzebowanie na usługę doradczą

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".