22:01 / 10.01.2016

O Projekcie

Cel projektu:Wsparcie rozwoju oraz aranżowanie współpracy środowiska pozarządowego aktywnie i skutecznie uczestniczącego w życiu społecznym polskiej wsi

W ramach projektu wiejskim organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym, grupom inicjatywnym, lokalnym liderom zaproponowane zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie w postaci możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach stacjonarnych integrujących grupy szkoleniowe, w 7 modułach szkoleń prowadzonym metodą blended learningu, łączącym elementy szkoleń stacjonarnych i e-learningu (szkoleń na odległość). Uzupełnione zostaną one o konsultacje świadczone przez Mobilnych Doradców. Doradztwo prowadzone będzie w Biurze projektu, w siedzibie organizacji korzystającej ze wsparcia lub w innym dogodnym dla uczestniku miejscu i formie (możliwość skorzystania także z usługi zdalnie: e-mail, Skype, inne komunikatory).

Promować będziemy organizacje pozarządowe, dla których zostaną utworzone strony internetowe w oparciu o formułę WordPress''u, dzięki którym będą mogły pokazać swoją pracę i zaangażowanie szerszemu gronu odbiorców, a co więcej same zdobędą umiejętności tworzenia i redagowania takich stron.W ostatnim etapie realizacji projektu przeprowadzony zostanie Konkurs na Lokalną Inicjatywę Społeczną mający na celu wyłonić ciekawe inicjatywy lokalne do realizacji, których organizacje/grupy pozyskają wsparcie finansowe z środków projektu.

Osobami korzystającymi z bezpłatnego wsparcia zaplanowanego w ramach projektu są osoby dorosłe zamieszkałe na terenie gminy wiejskich i miejsko - wiejskich z obszaru powiatu przysuskiego: Wieniawa, Borkowice, Klwów, Potworów, Odrzywół i Przysucha; powiatu zwoleńskiego - gminy: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zakrzew; powiatu radomskiego - gminy: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Iłża, Skaryszew, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji i umiejętności społecznych. W projekcie zaplanowano udział minimum 84 osób, które zaprosimy również do współpracy w ramach internetowego forum organizacji pozarządowych. Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnieni i przesłanie na adres Biura projektu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Formularz ten także dostępny jest w Biurze projektu oraz w siedzibach Partnerów projektu:
  • Związek Gmin Radomka  Biuro Związku: Zakrzew 5, 26-652 Zakrzew
  • Starostwo powiatowe w Zwoleniu ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń
  • Realizator projektu: Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" Lokalna Grupa Działania

Kontakt:
Biuro projektu: ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom
tel./ fax 48 38 58 996
e-mail: lgd@razemdlaradomki.pl

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 lipca br. do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne pt. "Skuteczne NGOsy - rozwój wiejskich organizacji pozarządowych" finansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert: "Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne)".